CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021  a OBCHODNÍ PODMÍNKY

CHATKY

cena za 1 chatku / noc - více info k typu ubytování

Nové zděné chatky max 4 osoby + 1 přistýlka

Foto chatek

1.550 Kč

Chatky s prosklenou verandou max 4 osoby

Foto chatek

980 Kč

Dřevěné chatky s verandou max 4 osoby

Foto chatek

910 Kč

Chatky bez verandy max 4 osoby

Foto chatek

890 Kč

Chatky s verandou max 3 osoby

Foto chatek

690 Kč

Řadové pokoje max 2 osoby

Foto pokojů a budovy

470 Kč

STAN, OBYTNÉ AUTO NEBO PŘÍVĚS 

cena za 1 noc

1 osoba nad 10 let ve stanu, obytném autě nebo přívěsu

75 Kč

1 dítě 2-10 let ve stanu, obytném autě nebo přívěsu

55 Kč

1 stan velký nad 4 m2

75 Kč

1 stan malý

65 Kč

1 osobní automobil

50 Kč

1 obytné auto nebo obytný přívěs (parkovné již v ceně)

130 Kč

1 motocykl

35 Kč

Pes ve stanu, obytném autě nebo přívěsu

Poplatek za 1 zvíře / noc

30 Kč

Další poplatky: 

Místní poplatky (platba u každého pobytu)

Poplatek za 1 osobu / noc

14 Kč

Prostěradlo (platba u každého pobytu)

Poplatek za 1 osobu / pobyt

20 Kč

Možnost zapůjčení lůžkovin

Poplatek za 1 osobu, je však možnost vlastního spacáku nebo lůžkovin

50 Kč

Pes nebo jiné zvíře

Poplatek za 1 zvíře / noc

50 Kč

Elektrická přípojka (pouze pro obytná auta a přívěsy)

Poplatek za 1 noc

70 Kč

Máte zájem o cenovou nabídku?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Info, rezervace, objednávky:

Renata Valášková
+420 734 202 464 (tento telefon se týká objednávek a je v provozu pouze v pracovních dnech v době 7:30 - 18:00)
zandov@sicco.cz 

Recepce areálu u kempu:

Červenec - Srpen
12:00 - 22:00

+420 775 155 933 (tento kontakt neslouží k rezervaci ani objednání pobytů!)
Volfartická 1, 471 07 Žandov

IČO:25073869, DIČ: CZ25073869

Číslo účtu: 107-3863270237 / 0100

Petr Průcha

Google 29.8.2020 5/5

„Pěkné, klidné místo ideální pro pobyt s dětmi. Koupaliště ok, nové toalety a sprchy, kuchyně - starší vybaveni, ale funkční. Stánek s rychlým občerstvením ok. Obsluha ok. Celkově spokojenost.“

Jitka Lesáková

Google 23.8.2020 5/5

„Nové zděné chatky se svojí kuchyňkou a sociálkou, naprosto perfektní. Přijedeme zase.“

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Společnost SICCO s.r.o., IČ: 25073869, se sídlem Kolín IV, Plynárenská 63, okres Kolín, PSČ 280 02 (dále jen "provozovatel"), je vlastníkem a provozovatelem Rekreačního areálu Slunce Žandov, ul. Volfartická 1 (dále jen "ubytovací zařízení"). Předmětem podnikání provozovatele je mimo jiné zajišťování ubytovacích a stravovacích služeb.

2. Účastník

Účastníkem je fyzická či právnická osoba, která uzavřením smlouvy (dále jen "smlouva") vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem, jehož předmětem je poskytnutí ubytovacích služeb pro jednu čí více osob v ubytovacím zařízení za sjednanou úplatu, jakož i zprostředkování či zajištění souvisejících plnění (dále jen "služba").

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a účastníkem vzniká uzavřením smlouvy na základě potvrzení objednávky objednatele za podmínek uvedených v provozovatelem akceptované objednávce a těchto všeobecných obchodních podmínek.

Objednatel objednávku služby provede osobně, telefonicky, vyplněním objednávky na webových stránkách provozovatele www.zandov.eu, e-mailem nebo písemně. Jinak, než písemně či e-mailem učiněnou objednávku, je objednatel (účastník) povinen potvrdit písemně do 14-ti dnů ode dne jejího doručení provozovateli. V opačném případě provozovatel není objednávkou, která nebyla písemně či emailem potvrzena, vázán, a to ani v případě, že tuto akceptoval.

Za objednávku se považuje dostatečně určitý projev vůle směřující k uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci požadované služby, termín poskytnutí služby, počet osob, kterým bude služba poskytována, identifikaci objednatele (účastníka).

Po doručení objednávky potvrdí provozovatel účastníkovi její převzetí s vyjádřením, zda objednávka je či bude akceptována (formou zaslání Kalkulace pobytu) či nikoliv (dále jen "akceptace"), případně že bude akceptována pouze z části nebo za určitých podmínek (dále jen "částečná akceptace"). Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat nebo akceptovat jen z části nebo za určitých podmínek. V případě, že provozovatel akceptoval objednávku pouze z části nebo za určitých podmínek, smlouva je uzavřena v rozsahu takto učiněné částečné akceptace za podmínky, že objednatel (účastník) neoznámí ve lhůtě 7-mi dnů ode dne doručení částečné akceptace, že na plnění v rozsahu částečné akceptace nemá zájem.

Účastník objednávkou stvrzuje, že se na webových stránkách provozovatele www.zandov.eu důkladně seznámil s těmito obchodními podmínkami zveřejněnými pod odkazem informace, jakož i ceníkem zveřejněným pod odkazem Informace na uvedených webových stránkách provozovatele (dále jen "ceník") a dále stvrzuje, že se důkladně seznámil s kalkulací pobytu.

4. Cena za službu a způsob úhrady

Cena za službu je smluvní cenou sjednanou mezi účastníkem a provozovatelem v závislosti na rozsahu požadovaného plnění (služby) dle ceníku provozovatele, případně akceptace či nabídky provozovatele.

Nárok na úhradu ceny vzniká provozovateli okamžikem uzavření smlouvy. Cena za službu je splatná a bude uhrazena dle daňového dokladu (faktury) vystavené provozovatelem zpravidla se splatností 7 dnů, a to na účet provozovatele.

V případě, že účastník nevyužije objednanou službu, nevzniká mu nárok na vrácení plnění, není-li dále uvedeno nebo ujednáno jinak.

Účastník je oprávněn uhradit cenu za službu nebo její část i formou nákupu poukázky na službu.

5. Zrušení smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a neposkytnout požadovanou službu, jestliže nastane okolnost, která mu brání či podstatným způsobem ztěžuje ve splnění závazku (zejména zásah vyšší moci). V takovém případě provozovatel vrátí účastníkovi již poskytnutá plnění.

6. Zrušení smlouvy ze strany účastníka (stornopoplatky), změna smlouvy

Účastník je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit písemným oznámením provazovateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit újmu vzniklou provozovateli (dále jen "stornopoplatky") ve výši:

V případě zrušení rezervace po vytvoření rezervace host zaplatí 50 % z celkové ceny a v případě zrušení rezervace méně než 60 dní před příjezdem 100 % celkové ceny.

Uhrazené zálohy jsou nevratné.

V případě, že účastník nevyužije sjednanou službu v plném rozsahu z důvodu, že v den zahájení pobytu (služby) nastane na straně osoby, která měla s objednatelem službu využívat, okolnost zabraňující jí ve využití služby (následkem nemoci, úmrtí přímého příbuzného, náhlé hospitalizace účastníka, nástupu vojenské služby či jiné závažné situace, kterou prokáže písemným potvrzením), provozovatel v rozsahu nevyčerpaném účastníkovi nebude účtovat, případně vrátí poměrnou část plnění za službu objednanou pro osobu, které ve využití služby brání některá z uvedených překážek. Zbývající část plnění za služby objednané účastníkem pro jiné osoby tímto ustanovením není dotčena.

Na žádost účastníka se mohou smluvní strany dohodnout na změně smlouvy ohledně termínu plnění. V takovém případě bude provozovatel účtovat za provedenou změnu termínu částku ve výši 500,-Kč s DPH, a pokud bude změna provedena na žádost účastníka doručenou provozovateli méně než 8 kalendářních dnů před plánovaným zahájením služby, 800,-Kč s DPH.

7. Práva a povinnosti účastníka

Účastník je oprávněn využít služeb dle akceptované objednávky.

Účastník je povinen důkladně se seznámit s ubytovacím řádem ubytovacího zařízení, dodržovat povinnosti z něj vyplývající a seznámit osoby s ním využívající službu s těmito povinnostmi, jakož i zajistit dodržování ubytovacího řádu uvedenými osobami.

Účastník se zavazuje předcházet vzniku škod, zejména chránit majetek provozovatele před poškození. Účastník odpovídá za veškeré škody způsobené provozovateli i osobami, které s ubytovaným službu v ubytovacím zařízení využívají.

Účastník, jakož i osoby využívající s účastníkem služby, jsou povinny veškeré předměty vyšší hodnoty (tj. hodnoty nad 2000,- Kč), zejména cennosti, uložit přímo u poskytovatele, poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na věcech odložených, ani za jejich ztrátu či odcizení.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.1.2013.

GDPR

Důležitá informace zákazníkům

Nová pravidla ochrany osobních údajů

Ode dne 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly.

Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU)2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen ,,Nařízení").

Vedle Nařízení bude nadále platná i novelizovaná česká legislativa týkající se specifických otázek ochrany osobních údajů(například nově připravovaný zákon o zpracování osobních údajů nebo dosud platný zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) neupravených Nařízením. Nařízení bude přímo použitelná v České republice a bude nově stanovovat práva a povinnosti zejména dále uvedených subjektů:

  • a) fyzických osob(tzv. subjektů, tedy nositelů údajů) - zákazníků
  • b) správců - společnosti Sicco s.r.o. či dalších subjektů, které zpracovávají osobní údaje pro konkrétní účely a
  • c) zpracovatelů - smluvních partnerů správců, kteří správcům z jejich pověření poskytují určité služby spojené se zpracováním osobních údajů.

Nařízení mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět tzv. přímý marketing(typicky zasílání nabídek zboží a služeb zákazníkům). Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce. To znamená, že správce je oprávněn na e-mailové adresy a telefonní čísla získaná od svých zákazníků zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou zboží a služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákazníci věděli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít: jde současně o situaci, kdy zákazníci ke zpracování těchto osobních údajů pro účely marketingu nedali svůj výslovný souhlas. Správce samozřejmě musí při této své činnosti vždy dodržet i další platné právní předpisy týkající se zasílání obchodních sdělení (např. výše zmíněný zákon č. 480/2004 ve vztahu k obchodním sdělením zasílaným elektronickými prostředky).

Naše společnost dosud prováděla zpracovávání vašich osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla za účelem informování o našich produktech, službách či novinkách apod. (dále jen ,,Osobní údaje pro účely přímého marketingu") na základě oprávněného zájmu a v souladu s platnou legislativou, případně na základě vámi uděleného souhlasu.

Ceníme si důvěry našich zákazníků, a proto vás chceme informovat, že vaše Osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme za účelem přímého marketingu i nadále, tj. i po nabytí účinnosti Nařízení, a tedy po 25. květnu 2018, zpracovávat na základě výše uvedeného oprávněného zájmu naší společnosti. Základem tohoto oprávněného zájmu je snaha o poskytování nabídky zboží a služeb našim zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování našeho zákaznického vztahu s vámi.

Ke zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracování vznesli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely marketingu, nebo v případě, že určitý druh zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu podléhá vašemu souhlasu a vy jste nám tento souhlas neposkytli nebo jste jej kdykoli v průběhu zpracování odvolali.

Na ochranu osobních údajů byl společnosti Sicco s.r.o. vždy kladen velký důraz. I z tohoto důvodu se naše společnost důsledně připravila na novou legislativu, včetně revize a přípravy nové zákaznické dokumentace.

Závěrem nám dovolte vám poděkovat za vaši dosavadní přízeň a spolupráci a pevně věříme, že budete tyto informace o nových pravidlech ochrany osobních údajů považovat za přínosné a že Vám pomohou se lépe a snadněji v těchto pravidlech orientovat. V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na emailu: sicco@sicco.cz.

Sicco s.r.o., Plynárenská 63, 280 02 Kolín 4, IČO: 25073869, DIČ: CZ25073869